Subvenciones

Existen diferentes subvenciones y ayudas para la construcción, que están destinadas fundamentalmente a promover la inversión en infraestructuras, rehabilitación y mejora de edificaciones. En esta sección nos centraremos en las subvenciones existentes actualmente para Galicia, aunque existen diferentes ayudas financieras en el resto de territorio español y según la comunidad autónoma correspondiente.

SOLICITUD DE AYUDAS - SEGUN LAS BASES DE 2022

Axudas as actuacións a elaboraci6n do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia-Financiado pola Union Europea- NextGenerationEU (Vl406G)

 Las primeras ayudas son las destinadas a la rehabilitaci6n del edificio, para las cuales es necesario la redacci6n del libro del edificio, el cual tiene también una línea de ayuda, y por tanto es necesario redactar previamente el libro del edifico, para el cual es necesario la visita a la totalidad del inmueble.

Resumen de línea de ayuda a la elaboración del libro de edificio:

subenciones 1

La elaboración del libro del edificio consta de tres partes:

 • lnspección técnica y Calificación energetica del edificio, para lo cual es necesario visitar la totalidad de las viviendas
 • Redacción del plan de uso y mantenimiento del edificio
 • Estudios y propuestas de obras necesaria para la adecuación del edifico a la normativa actual

Requisitos:

Constituen actuacións subvencionables as seguintes:

 • a) A emisión do Libro do edificio existente para a rehabilitación (Liña A).
 • b) A redacción de proxectos tecnicos de rehabilitación integral de edificios (Liña 8).

Os edificios obxecto das actuacións subvencionables a traves deste programa deberan cumprir os seguintes requisitos:

 • a) Estar rematados antes do ano 2000.
 • b) Que polo menos o 50 % da sua superficie construida sobre rasante, excluida a planta baixa ou plantas inferiores se ten ou tenen outros usos compatibles, teña uso residencial de vivenda. Estes dous requisitos poderanse acreditar mediante escritura, nota simple rexistral ou consulta descritiva e grafica dos datos catastrais. Nos proxectos tecnicos de rehabilitación integral de edificios, a actuación proposta debe cumprir os requisitos establecidos no artigo 33 do Real decreto 7 853/2021, do 5 de outubro, para poder ser considerada coma actuación subvencionable dentro do Programa de axuda as actuacións de rehabilitación a nivel de edificio.

Las ayudas a la elaboración del libro del edificio son:

En el caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 700 euros, mas 60 euros por vivienda.

 • – En el caso de edificios plurifamiliares de mas de 20 viviendas: 100 euros, mas 40 euros por vivienda, con una maxima de 3.500 euros.
 • – Si no se dispone del informe de evaluación del edificio o documento analogo, la ayuda podrá incrementarse hasta en un 50 %.

Cuantía máxima de la subvención a conceder por Proyecto técnico:

En el caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 4.000 euros, mas 700 euros por vivienda.

 • En el caso de edificios plurifamiliares de mas de 20 viviendas: 12.000 euros, mas 300 euros por vivienda, con una maxima de subvención de 30.000 euros.

Axudas as actuacións de rehabilitaci6n a nivel de edificio do Plan de Recuperación, Transformaci6n e Resiliencia-Financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (Vl406F)

Requisitos das actuación suvbencionables:

Son actuacións subvencionables as de mellora ou rehabilitación que se realicen en vivendas unifamiliares ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva, incluindo as suas vivendas (neste ultimo caso exixirase que, polo menos, o 50% da sua superficie construida sobre rasante, excluida a planta baixa ou plantas inferiores se ten ou teñen outros usos compatibles, teña uso residencial de vivenda), sempre cumpran os seguintes requisitos:

 • a) Conseguir unha redución de, polo menos, un 30 % no indicador de consumo de enerxía primaria non renovable, referida a certificaci6n enerxetica, e, ademais, unha redución da demanda enerxetica anual global de calefacción e refrixeración da vivenda unifamiliar ou do edificio de, polo menos, un 35% se estan situados en zonas climaticas D e E ou dun 25% se estan situados en zona climatica C

 

 • b) Cumprir coa normativa vixente que lles sexa de aplicación, asi como contar coas preceptivas
  licenzas e autorizacións administrativas no caso de que estas as requiran.

No caso de edificios suxeitos a algun nivel de protección por formar parte dun contorno declarado ou por razón do seu particular valor arquitectónico ou histórico nos que estean limitadas as actuacións sobre os elementos que componen a envolvente termica, non sera necesario o cumprimento do requisito de redución de demanda. Non obstante, aqueles elementos da envolvente sobre os que se poida intervir deben cumprir cos valores limite de transmitancia termica e de permeabilidade ao aire, cando proceda, establecidos na taboa 3.1.1.a-HE1 e 3.1.3.a-HE1, do Documento Basico DB HE de Aforro de enerxia do Código Tecnico da Edificaci6n.

Asi mesmo, nos edificios nos que se realizaren nos ultimas catro anos intervencións de mellora da eficiencia enerxetica nas que poida acreditarse que se reduciu a demanda enerxetica anual global de calefacción e refrixeración nunha porcentaxe igual ou superior a establecida no apartado 1 quedan eximidos do cumprimento do requisito de redución de demanda enerxetica anual global de calefacci6n e refrixeración. Cando nas ditas intervencións non se alcanzase unha reduci6n igual ou superior a porcentaxe establecida, podera considerarse satisfeito o requisito se coa consideración conxunta das actuaci6ns realizadas nas citadas intervenci6ns e as que se realicen na actuación obxecto da solicitude, se alcanzara a correspondente porcentaxe de reduci6n de demanda establecida, o que debera acreditarse mediante a correspondente certificación de eficiencia enerxetica.

Non seran subvencionables as actuacións de investimento en xeradores termicos que utilicen combustible de orixe fósil.

subenciones 2

Contacta sobre Subvenciones en : subvenciones@montajesag.es

Scroll al inicio
Contacta por Whatsapp !